Ridsällskapet Balans kallar till

Årsmöte och medlemsmöte söndag den 9 mars kl 15.00.

Plats: Bagarstugan, Ekobyn i Björsbyn

 

Dagordning

1.
Val av ordförande för mötet

2. Val av sekreterare vid årsmötet

3. Upprättande av röstlängd/närvarolista

4.
Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

5. Fastställande av dagordning

6.
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

7.
Val av ordförande i föreningen för en period om ett år

8. Val av övriga styrelseledamöter

9.
Fastställande av eventuella sektioner

10.
Val av revisor och revisorssuppleant

11.
Fastställande av årsavgifter

12.
Godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse avseende år 2007

13.
Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet

14. Övriga ärenden
:

a. Val av representanter till Norrbottens ridsportförbunds distriktsårsmöte 2008-03-29

15. Avslutning

Medlemsmötets innehåll presenteras i detalj vid mötet. Vi välkomnar alla våra medlemmars idéer och förslag till aktiviteter och annat!

Ur innehållet: Planerade aktiviteter, tävlingar med mera

Varmt välkomna önskar Styrelsen, Ridsällskapet Balans

Föreningen bjuder på fika!