Ridsällskapet Balans kallar till

Årsmöte och medlemsmöte söndag den 12 februari 2012, kl 13.00

Plats: Stallstugan, Stall Balans

Dagordning

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare vid årsmötet
3. Upprättande av röstlängd/närvarolista
4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fastställande av dagordning
6. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
7. Val av ordförande i föreningen för en period om ett år
8. Val av övriga styrelseledamöter
9. Fastställande av eventuella sektioner
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Fastställande av årsavgifter
12. Godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse avseende år 2011
13. Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
14. Övriga ärenden
     a) Val av representanter till Norrbottens ridsportförbunds distriktsårsmöte 2012-03-17
15. Avslutning

Medlemsmötets innehåll i detalj presenteras vid mötet. Vi välkomnar alla våra medlemmars idéer och förslag till aktiviteter och annat! Något av det som vi tar är upp är:

Välkommen hälsar

Styrelsen, Ridsällskapet Balans


Öppna denna kallelse i PDF här...