Ridsällskapet Balans kallar till                           Skriv ut kallelsen här!

Årsmöte och medlemsmöte söndag den 27 februari 2011, kl 12.00

Plats: Stallstugan, Stall Balans

Dagordning

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare vid årsmötet
3. Upprättande av röstlängd/närvarolista
4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fastställande av dagordning
6. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
7. Val av ordförande i föreningen för en period om ett år
8. Val av övriga styrelseledamöter
9. Fastställande av eventuella sektioner
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Fastställande av årsavgifter
12. Godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse avseende år 2010
13. Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
14. Övriga ärenden
       a) Val av representanter till Norrbottens ridsportförbunds distriktsårsmöte 2011-03-19
15. Avslutning

Medlemsmötets innehåll i detalj presenteras vid mötet. Vi välkomnar alla våra medlemmars idéer och förslag till aktiviteter och annat! Något av det som vi tar är upp är:

* RSB Aktiviteter 2011 * Tävlingsinformation (TT 2011, bidrag, lag etc)

* Övriga frågor

Välkommen hälsar

Styrelsen, Ridsällskapet Balans