Regler och information för dig som rider hos Stall Balans

Gäller från period 1 hösten 2023

Giltighetstid
Reglerna gäller löpande, vill vi ändra inför en ny ridperiod skall reglerna ha uppdaterats på hemsidan 60 dagar innan nästa ridperiod startar för att träda ikraft och gäller då för kommande ridperioder fram tills nästa ändring sker.
 
Avgifter
Priserna fastställs 2 gånger per år, när period 1 startar och när period 3 startar. Normalt är priserna oförändrade fram till period 1 nästkommande år.
 
Allmänt
När du tackat ja till en ridplats, läger etc. är anmälan bindande. Det innebär att du är betalningsansvarig för din anmälan och ett avtal har ingåtts, du har även accepterat våra regler som omfattar samtliga våra aktiviteter. Förutom vad som framgår på denna sida så gäller även de kompletterande reglern som framgår för varje aktivitet. En hänvisning till reglerna finns även på fakturan för din ridning. Barn under 18 år kan inte ingå avtal, så all väsentlig kommunicering som anmälan, uppsägning etc. skall göras av förälder/betalningsansvarig som anmält barnet till ridning.
 
Avtalstid
Avtalstiden är tillsvidare fram tills att uppsägning sker. Det innebär att du har kvar din plats från föregående ridperiod, samtidigt är du bunden av våra uppsägningsregler, även inför kommande ridperioder.

 

Betalning m.m.
Drop-in ridning betalas genom att swisha till vårt swishnr 123 635 00 60 alternativt kontant betalning. All övrig ridning faktureras av oss till den e-postadress ni gör er ridanmälan, eller till annan e-postadress ni vill ändra till. Önskas pappersfaktura tillkommer en avgift på 25 kr. Faktura utställs så att förfallodagen normalt är den sista i en månad men andra förfallodagar kan förekomma. Betalningsfristen är normalt mellan 10-30 dagar. Har betalning inte inkommit till oss på fakturans förfallodag så kan påbörjad ridning omgående stoppas efter bedömning och beslut av oss. Ridningen kan återupptas vid nästa ridtillfälle efter att fakturan är betald. Fakturan kan omfatta en eller flera ridperioder beroende på när fakturan skickas ut. Vid swish-betalning så skall det i meddeladefältet anges vad betalningen avser, ex. drop-in ridning, ridhushyra, etc. Gör du ett uppehåll p.g.a. sjukdom eller annan anledning och inte nyttjar dina ridtillfällen så är du ändå betalningsansvarig för hela din ridperiod.
 
Medlemskap i Ridsällskapet Balans för alla som rider lektion

För att få rida hos Stall Balans skall du vara medlem hos Ridsällskapet Balans. Medlemskapet kostar 300 kr per kalenderår och betalas vid ett tillfälle. Av dessa pengar går en del till en kollektiv olycksfallsförsäkring. Övrig del av medlemsavgiften går bland annat till Svenska Ridsportförbundet, medlemstidning samt olika aktiviteter för eleverna. Läs mer under Ridsällskapet Balans.
 
Har du tackat ja till en ridaktivitet där medlemskapet är ett krav så är du även bunden av att betala medlemsavgiften, eftersom du då tar del av de förmåner som ingår. Medlemsavgiften faktureras av Stall Balans på uppdrag av Ridsällskapet Balans i samband med att vi skickar faktura för ridningen. Rider du inte lektion men vill vara medlem betalar du din medlemsavgift direkt till Ridsällskapet Balans plusgiro konto nr. 235116-1.

 
Ålder
Åldersberoende ridavgifter faställs av den ålder du har vid första lektionstillfället i en ny ridperiod.
 
Uppsägning allmänt
Har du accepterat en ridplats eller annan aktivitet hos oss så omfattas du av våra regler om uppsägning. Detta gäller även om du accepterat platsen men ej hunnit påbörja ridningen. Uppsägningen skall ske skriftligen via mejl till a-k@stallbalans.se. När vi fått din uppsägning bekräftar vi den i ett svarsmejl. Om du av någon anledning inte fått bekräftelse så måste du höra av dig igen för att säkerställa att uppsägningen mottagits av oss.
 
Uppsägning lektionsridning

Tänker du säga upp din ridplats före en ny ridperiod börjar, så skall det göras senast sista angivet datum som framgår under "Ridperioder och sista uppsägningsdag". Kommer uppsägningen in senare så blir du ansvarig att betala för den perioden. Det gäller även om du accepterat en ny ridplats men ej hunnit påbörja ridningen. Du har alltid rätt att rida dessa tillfällen eftersom du då har kvar ridplatsen.  
 
Uppsägning övrig ridning  
Information om uppsägningstid och regler finns under respektive aktivitet.  
 
Byte till annan tid/ridgrupp
Ibland behöver dag o/e tiden för din eller din ridgrupps ridning ändras för att få mer sammansatta och anpassade grupper. Du kan komma att flyttas till en annan ridgrupp, annan dag eller annan tid. Flytten görs i samråd med dig och i möjligaste mån ges ett antal val till dag och tid. Avslutar du ridningen i samband med förändringen så gäller våra regler om uppsägning.

 
Återridning
efter sjukdom eller annat förhinder
Du som vill nyttja vårt system för återridning vid sjukdom eller annat förhinder, skall meddela oss din frånvaro senast samma dag som du skall rida, dock senast kl:14.00 vardagar, kl: 10.00 lördag o söndag. Anmälan skall göras till Anna-Karin via sms eller mejl till a-k@stallbalans.se, för att kunna nyttja möjligheten till återridning. Från och med andra frånvarotillfället får du rida igen den tid du varit frånvarade under förutsättning att du meddelat din frånvaro i tid. Återridning kan sedan ske i mån av plats i lämplig grupp. För period 1 och 2 skall återridningen nyttjas senast under juluppehållet. För period 3 och 4 skall återridningen nyttjas senast innan period 4 slutar. Har du varit frånvarande vid en teorilektion så kan du ta igen den som en teorilektion, inte som en ridlektion.

Blir du sjuk en längre tid och inte har möjlighet att rida igen enligt ovan, så bör du överväga att säga upp ridplatsen, du får då förtur till en plats när du åter kan rida. Om du inte sagt upp platsen innan sista uppsägningsdag inför nästa ridperiod så blir du betalningsansvarig även för kommande ridperiod. Läs om uppsägning ovan.

Övrigt
För att kunna bedriva en bra ridundervisning, krävs friska hästar. En av anledningarna till halta hästar är tyvärr överbelastning av för tunga ryttare. Efter att vi tagit del av forskning i ämnet, har vi kommit fram till att en viktgräns på 105 kg skall gälla. Om du är medveten om att du är ett gränsfall eller väger mer så kontakta din ridlärare så får vi se om och hur vi kan lösa detta. Vi förbehåller oss även rätten att ta ställning till om du passar i din ridgrupp, detta kan gälla nivån, för många stora ryttare i samma grupp etc. I yttersta fall kan vi avbryta din ridning även under pågående ridperiod, då återbetalas resterade ej nyttjad ridavgift.

När vi skriver "Du" i texten så gäller det även de barn som du är betalningsansvarig för.
 
Förseningsavgift, dröjsmålsränta och inkasso
Efter fakturans förfallodatum överlåter vi påminnelse och inkassorutin till vårt inkassobolag.
De tillämpar gällande lagstiftning om påminnelseavgift och rekomendation om dröjsmålsränta.

Har du frågor eller funderingar kring lektionsverksamheten kontakta ridinstruktör Anna-Karin, mobil: 070-604 80 50, e-post: a-k@stallbalans.se Frågor om fakturor kontakta Lars, mobil: 070-6148050, e-post: lars@stallbalans.se

 

Föregående version av regler och information

Uppdaterat 2023-06-20